Monday, September 2, 2013

__ Đú đảng __

          Đú đảng lên, bà con ơi
Vốt-ka còn đầy, thảnh thơi đến sáng
          Rượu vào cà tưng xả láng
Một, hai, ba, nào: "Đú đảng!" "Đú đảng!"


("Đú đảng" được blog này chuyển ngữ từ chữ "Party"
có nghĩa là "Ăn chơi đú đởn."

"Party" cũng có nghĩa là đảng, hay nhóm.

Đảng nào thích ăn chơi đú đởn, ăn trên ngồi trốc,
thì thành viên của họ vào đảng để đú đảng;
mỗi thành viên thế này gọi là "Súc vật đú đảng"
[Party animal]. )

(September 2, 2013)


          Let's party, everyone
Vodka's still full, till dawn we're free
          Booze in, we go crazy
One, two, three, now: "Party!" "Party!"

No comments: