Tuesday, November 26, 2013

__ Tự nhòm __

          Vui đấy chứ khi tự nhòm
Cơ vật lên chốt nã tuôn pháo đạn
          Bắn, bắn, mỉm cười vô hạn
Tấm nào được nhất, bè bạn vui lây.( November 24, 2013 ----
          The Oxford Dictionary accepted SELFIE as a word.

          Từ điển Oxford công nhận SELFIE là chữ chính thức;
          được blog này chuyển ngữ là TỰ NHÒM. )          It's fun to do selfie
Gadget's ready to do shooting
          Shoot, shoot, and keep smiling
Best shot brings good feelings with friends.
 
 
 
Huế Tâm

__ Khước bạn __

          Định nghĩa ra sao chữ BẠN ?
Kết bạn thì khó, khước bạn dễ thôi
          Có bạn dễ sống trên đời
Nếu không thêm bạn, chớ khơi thêm thù.


( November 25, 2013 ----
          In 2009, the Oxford Dictionary accepted UNFRIEND as a word.

          Vào năm 2009, Từ điển Oxford công nhận UNFRIEND là chữ chính thức;
          được blog này chuyển ngữ là KHƯỚC BẠN. )


          How do you define FRIEND ?
Hard to befriend, easy unfriend
          To live, one needs some friends
If not more friends, not enemies.

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

__ Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm __

          Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm
Ai đáng xem là thể diện quốc gia
          Diệm chết lòng còn Quốc gia
Hồ sống một đời làm ma Cộng sản.


( November 1, 2013 ----
          Ngo Dinh Diêm  was the President of South Vietnam
          while Ho Chi Minh was the President of North Vietnam. )


          Ho Chi Minh, Ngo Dinh Diêm
Who was more image of nation
          Diêm died still with Nation
As Communist phantom, Ho lived.