VNTuongLai's videos

Loading...

Wednesday, January 16, 2013

__ Đồng chí tốt, láng giềng tốt __

     " - Đồng chí tốt, láng giềng tốt "
Chúng dậy mi học càng dốt thêm ra
     Đã học đổ máu dân ta
Giờ đang bóp chết quê nhà Việt Nam.


(January 6, 2013 --
A dash in front of the content within double quotes is
an invention of Blog VNTuongLai to indicate
other meaning(s) [mostly controversial] of the content
from its common understanding.
In this case, what is the opposite of good ?)


     " - Good comrades, good neighbors"
They teach you well, dumber you get
     You learned to make bloodshed
Now choking dead our home Vietnam.

__ Đừng làm lũ điêu ngoa __

     Đồng chí ơi, ta bảo này
Học sao ăn nói cho tầy người ta
     Đừng học làm lũ điêu ngoa
Cháu con ghét bỏ, mẹ già lánh xa.

(Thơ không đề ngày tháng --
Thơ lục bát thời thơ ấu ảnh hưởng rất lớn 
trên loạt thơ Sáu-Tám-Bốn trong blog này.)

(Poem undated --
The luc-bat poems during childhood have a great influence
on the series of Six-Eight-Four poems in this blog.)


     Comrades, let me tell you
Learn how to speak as do others
     Don't learn to be liars
Children hate them, mothers shun you.

__ Phong Tướng __

     Tôi được phong lên làm Tướng
Bao năm phục vụ bức cưỡng tù giam
     Dân đen tôi cho nín câm
Tôi con của Quỉ, quân hàm Tướng Cướp.

- December 30, 2012
Vietnamese Communist regime recently promoted
its loyalists to generals as the rewards.


     I'm up as General
Years of service handle prison
     People, I make them none
I'm Devil's son, General Rob.