Monday, September 30, 2013

__ Bạn và tôi, cao cả chung __

          Bạn và tôi, cao cả chung
Uống cùng nước chảy, thở cùng không khí
          Chia sẻ cùng những giá trị
Làm người công bằng quyết chí tương thân.


(September 29, 2013)


          You and I, same elite
Drink same water, and breath same air
          Same values we do share
Striving for all as fair humans.

-------------------------------------------------------------------------------

No comments: