Monday, December 2, 2013

__ Yêu em từ thuở biết yêu __


          Yêu em từ thuở biết yêu
Yêu em vì nét diễm kiều bồ câu
          Trong thơ ta vẫn nguyện cầu
Cộng nô biến hết, ngõ hầu bên em.(poem undated)          Love you since I've known love
Love you because a dove's beauty
          I pray in poetry
Gone Communists, I'll be with you.


---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

__ Khi yêu đừng hỏi tại sao __


          Khi yêu đừng hỏi tại sao
Người này, chốn nọ, lúc tề, thế ni
          Khi yêu biết nói tại vì
Đúng người, đúng chốn, đúng thời, đúng thế.


( December 1, 2013 ----
          Inspired by someone's nickname "khiyeudunghoitaisao"
          which means "When in love, don't ask why" )


          In love, don't ask how come
This one, this state, that time, that place
          In love, just say because
Right one, right state, right place, right time.

__ Đừng làm thất vọng nhau __

          Đừng làm thất vọng nhau nhá
Đường dài đến đây, thành quả tuyệt vời
          Đừng vì bức xúc nhỏ nhoi
Làm hỏng công lao, mất toi đại sự.


(December 1, 2013)


           Don't fail each other, dear
Long road to here, impressive gain
          Get over little strains
Which spoil hard work, ruin our goal.

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------