Sunday, September 22, 2013

__ Bác Hồ, Bác Tôn __ (dịch thơ Nguyễn Chí Thiện)

          Bác Hồ rồi lại Bác Tôn !
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
          Nước da hai bác mầu hồng
Nước da các cháu nhi đồng mầu xanh.


(Poem by Poet Nguyễn Chí Thiện.

Translated into English by blog VNTuongLai --
September 21, 2013)


          Uncle Ho, Uncle Ton !
Both like to hug children and kiss
          Uncles' skins are pinkish
Children's skins have greenish color.

No comments: