Friday, May 24, 2013

__ Là chi mục đích ở đời? __

          Là chi mục đích ở đời?
Của cải ngút trời chết chẳng cầm tay
          Tâm hồn vô hình nhỏ thay
Sẽ là bất tử mai này lưu danh.(May 23, 2013)


          In life, what is your goal?
Materials don't last with death
          Your soul, unseen, midget
Your name with it, is immortal.

Thursday, May 16, 2013

__ Cùng thoát khỏi Đảng __

          Cùng nhau ta thoát khỏi Đảng
Chấm dứt phạm tội với đảng lưu manh
          Sống thà vơi bớt cám ăn
Hơn tai tiếng là mấy thằng đáng khinh.


( May 15, 2013 --

Để câu thơ nhẹ nhàng hơn, 2 chữ "đáng khinh"
được thế cho 2 chữ "súc sinh"

Party = the Vietnamese Communist Party

Inspired by ex-Communists, especially Nguyễn Chí Đức )


          Let's exit the Party
To end our crime with the hoodlums
          We might live with less crumbs
Than being known as scums in life.

Friday, May 10, 2013

__ Cát-xtrô, Ô-hai-ồ, Bác Hồ __

          Bạn nghe đến Ồ-hai-ồ
Nơi gái phục dịch Cát-xtrô dâm dục
          Bạn có nghe từ âm vực?
Có người bị bắt nô dục Bác Hồ.


( May 9, 2013
-- Ariel Castro and accomplices in Ohio, USA, were arrested recently
for enslaving 3 women for a decade to satisfy their sexual perversion.

The discovery is a reflection of Uncle Ho Chi MInh's involvement in
enslaving secretly some women, one is well-known, for Uncle Ho's
sexual satisfaction.)


          You've heard of Ohio
Where women were Castro's sex slaves
          Have you heard from the graves?
Some were enslaved for Uncle Ho.