Monday, September 16, 2013

__ Tức nước vỡ bờ __

          Tức nước thì sẽ vỡ bờ
Người dân nhốt cũi đang chờ đứng lên
          Xiết chảy như tiếng la rên
Dân như nước lũ lật thuyền như chơi.


(Based on the Vietnamese phrase "Tức nước vỡ bờ," or
"Too much pressure on the water will break the levee."

September 15, 2013)


          Stressed water breaks levee
People in cage ready to rise
          Gushing flows are loud cries
People as flood, capsize the boats.---------------------------------------------------------------------------------------------

No comments: