VNTuongLai's videos

Loading...

Wednesday, October 30, 2013

__ Đất nước ngày càng thóp thoi __

          Đất nước ngày càng thóp thoi
Một lũ giòi bọ loi nhoi thủ gờm
          Thiếu óc, giòi bọ cuốm cuồm
Thân thể đất nước, mâm cơm lũ giòi.


(October 29, 2013 ----

     Vietnam is being ruined by
     Communists and their accomplices.)


          The nation is near death
Bunch of maggots to get their cuts
          No brains, maggots are nuts
Nation's body, maggots' dinner.

__ Khuôn mặt em đẹp như tiên __

          Khuôn mặt em đẹp như tiên
Làm tôi thờ thẫn đảo điên trong lòng
          Nhủ rằng hoài bão phải xong
Kẻo ham mê quá long đong bất thành.


(poem undated ----
        aim =  higher purpose to complete)


          Your face, oh my, goddess
My heart's crazy, senseless I am
          No, I must close my aim
Obsession can become failure.

__ Xin lỗi các bạn Việt Nam __

          Xin lỗi các bạn Việt Nam
Trung Quốc chúng tôi tham lam vô ngần
          Chúng tôi xin được nghìn lần
Xin lỗi các bạn, lượng phần thứ tha.


(October 24, 2013 ----
     Suggestion for Communist China
     which has brought sufferings to Vietnam and her people.

     Communist China,
     Read, learn, and practice.)


          Sorry, Vietnamese friends
Our China's greedy endlessly
          We have many many
Apologies, please forgive us.

Tuesday, October 15, 2013

__ Võ Nguyên Giáp nghe lẫy lừng __

          Võ Nguyên Giáp nghe lẫy lừng
Thật lòng so sánh chắc chừng hụt xa
          Sống làm nô lệ Đảng ta
Chẳng còn khí phách, thua xa Trần Độ.


( Vo Nguyen Giap, and Tran Do both were generals
   in the Communist Vietnamese army,
   but each earned different level of respect.

   Party = Vietnamese Communist Party
   bondsman = bondservant

   October 13, 2013)


          Vo Nguyen Giap sounds greatest
Truly compared, much less the man
          Lived as Party's bondsman
Had no prestige, worse than Trần Độ.


--------------------------------------------------

__ Tôi chẳng còn tin ai nữa __

          Tôi chẳng còn tin ai nữa
Toàn người giả dối, đảo lừa quanh đây
          Thế gian hãi sợ rẫy đầy
Tưởng chừng như sắp đến ngày tan hoang.


(poem undated ----

Based on someone's nickname "toichangcontinai"
which means "I no longer trust anyone")


          I trust no one no more
They are fakers, cheaters 'round here
          This world is full of fears
It seems to me it's near the end.


----------------------------------------------------------------------------------------

__ Sapa lạnh quá không em? __

          Sapa lạnh quá không em?
Vết chân ai đã ngoài thềm khắc ghi
          Dù lạnh, dù ấm, dù chi
Chỉ mong ta được mừng vui chính mình.


(October 14, 2013)


          Is Sapa very cold?
Whose footprints were chiseled out there
          Whether cold, warm, or else
Let's only wish ourselves happy.


------------------------------------------------------

Wednesday, October 9, 2013

__ Người hùng Điện Biên Phủ __

          Chúng bay đểu ác quỉ sầu
Phong ta trưởng phòng bí bầu phụ nữ
          Ta người hùng Điện Biên Phủ
Làm ma kéo xuống Âm Phủ chúng bay.


( Communist leaders rewarded war hero Vo Nguyen Giap
   as the head of the planned population department,
   or "baby-making factory," (xưởng đẻ).

General Vo Nguyen Giap deceased on October 4, 2013.

---- October 6, 2013 )


          You bastards were so mean
Made me head of pregnant ladies
          Hero of Dien Bien Phu
As ghost, I'll pull you to Hell all.

-----------------------------------------------------------------------------------------

__ Đừng nghe cái lũ nói điêu __

          Đừng nghe cái lũ nói điêu
Mà hãy nhìn kỹ những điều chúng làm
          Ô danh cái tính tham lam
Mặt ngoài tử tế, hiểm nham trong lòng.


( Based on a famous saying about Communists
by President Nguyen Van Thieu of Republic of Vietnam.

---- October 3, 2013 )

          Listen not to liars
What they do we observe closely
          Ill-famed being greedy
They look nice, with hideous hearts.-------------------------------------------------------------------

__ Hang Pắc Pó __

          Hang Pắc Pó đầy mờ ám
Núi Các Mác toàn mây xám phủ vây
          Suối Lê Nin trũng sình lầy
Ai nhìn cũng thấy bầy nhầy tanh hôi.


(poem undated ----
       Karl Marx, Lenin are Uncle Ho's idols.)


          Pac Po Cave looks stealthy
Karl Marx Hill, dark-cloudy all day
          Lenin Creek, muddy bay
Anyone can see they do stink.
-----------------------------------------------------------------------------------

__ Tòa án Căng-gu-ru __

          Đây Tòa án Căng-gu-ru
Bóp méo công lý lũ ngu diễn trò
          Ước gì vực hổng sâu to
Nuốt mấy tên hề, dứt trò đốn hư.


(Inspired by human-rights activist Lê Quốc Quân
who was persecuted by the Vietnamese Communist
Kangaroo Court in October 2013.

And also inspired by similar activists in the past
who were persecuted by .. .. who else,
the Vietnamese Communist Kangaroo Court.

---- October 2, 2013)


          Here's a Kangaroo Court
A stupid show distorts justice
          Let's hope giant abyss
Swallows those clowns, ends misconducts.

Thursday, October 3, 2013

__ Vì sao nước mắt em rơi __

          Vì sao nước mắt em rơi
Điều chi đánh mất nét cười hân hoan
          Đại dương bao dặm thẳm xanh
Tựa như nước mắt đóng quạnh trong tôi.


(poem undated
-- inspired by B.A.)


          How come you are in tears
What has taken your cheerful smiles
          Ocean's deep-blue for miles
As if your tears compiled in me.

__ Nối liền vòng tay __

          Đồng bào ở khắp ba miền
Cùng nhau đứng dậy nối liền vòng tay
          Dẹp xong băng đảng cướp ngày
Chúng ta mới thấy đất này của ta.


(poem undated)


          People from three regions
Let us stand up and join our hands
          Done with daytime thug bands.
We all can see this land's our land.