Monday, September 30, 2013

__ Ước mơ giản dị __

          Ước mơ tôi thật giản dị
Làm người cầm bút chép ghi thế sự
          Tác động sức mạnh ngôn từ
Lay chuyển bạo quyền, đuổi trừ quỉ ma.


(poem undated)


          My desire is quite plain
Be a writer to pen world's facts
          Strength of words makes impacts
Shakes tyrannies, attacks evils.

No comments: