Sunday, September 22, 2013

__ Quả đất ngày nay __

          Ngày nay quả đất hình tròn
Mà sao sợ nó không còn như xưa
          Trời cao vẫn còn nắng mưa
Nhưng không bán nguyệt như xưa sai lầm.


(poem undated)


          The Earth is now a sphere
Why afraid it's not near the same
          The sky still shines and rains
Not half-circled as claimed wrongly.

No comments: