Tuesday, April 30, 2013

Thursday, April 25, 2013

__ Tháng Tư ngày Ba Mươi __

          Đây tháng Tư ngày Ba Mươi
Mở đầu cái chết của người dân Việt
          Ngày qua ngày bị bóp ngẹt
Nếu không vong liệt, sống làm ma chơ.( Ma chơ = Thây ma nửa sống nửa chết, có diện mạo chơ chơ, mất hồn.

April 24, 2013 --
Communists gained total control in Vietnam since April 30th, 1975,
which is the death of the Vietnamese people
who are aiming to be true human beings.)

          It's April Thirtieth
The start of death of Vietnamese
          Everyday being squeezed
If not to death, zombies we live.

Sunday, April 7, 2013

__ Thằng Tây thua, thằng Cộng được __

          Thằng Tây thua, thằng Cộng được
Nhìn chéo nhìn ngang nghĩ ngược nghĩ xuôi
           Người dân nhìn ra rạch ròi
Nòi Cộng hiểm ác hơn nòi Tây xưa.

(April 6, 2013 --
Based on a common observation by the Vietnamese people
after the French colonists were defeated in Indochina:
"Thằng Tây thua, thằng Cộng được /
Nghĩ xuôi nghĩ ngược Cộng ác hơn Tây," or
"The French bastards lost, the Communist bastards won /
Ponder back and forth, the Communists are far more cruel.")

          The French lost, Commies won
Think off and on all perspectives
          People are positive
Commies to French, mischievous more.

__ Lũ ăn cướp __

          Cộng sản là lũ ăn cướp
Cướp đất, cướp nhà, cướp nước nhân dân
          Chúng giỏi nhờ tài ác nhân
Chẳng cần lương tri làm quân quỉ thần.


(April 2, 2007)


          Communists are robbers
They rob lands, homes, people's country
          They're good with cruelty
No hearts, no minds, to be devils.