Thursday, June 13, 2013

__ Chúc mừng sinh nhật __

          Chúc mừng sinh nhật đến nàng
Cao thấp hèn sang, cũng con của đời
          Đầy vơi nước mắt, nét cười
Gánh kiếp làm người, ta là thế nhân.(June 11, 2013)          Happy birthday to you
No matter who, you're life's offspring
          Much of tears and smiling
Human beings, we are the world.