Monday, September 30, 2013

__ Bông sen Tháp Mười __

          Tháp Mười nổi tiếng bông sen
Việt Nam nhục nhã có tên Bác Hồ
          Bông sen kính tặng Phật tổ
Bác Hồ chẳng có nơi mô đón mời.


(poem undated)


          Thap Muoi's lotus a fame
Uncle Ho is a shame for us
          Buddha deserves lotus
Uncle Ho has no place to go.

No comments: