VNTuongLai's videos

Loading...

Saturday, September 21, 2013

__ Thời tiết là bệnh của trời __

          Thời tiết là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi mê nàng
          Trời xanh thì phải mầu xanh
Con tim tôi đỏ gợn xanh u buồn.


(Based on verses by Poet Nguyễn Bính.

September 21, 2013)


          Weather is sky's ailments
Love-sick is my ailments of you
          Blue sky of course is blue
My heart is red has blue feelings.----------------------------------------------------------------------------------------

No comments: