Monday, March 18, 2013

__ Ước gì gặp em một lần

          Ước gì gặp em một lần
Cho lòng diễm phúc cảm nhận thiết thân
          Ngắn dài ai biết cõi trần
Em ơi mau đến cho tròn niềm mơ.


(poem undated ----
Based on a female's nickname "uocgigapanhmotlan"
which means "I wish to meet you once")


          I wish to meet you once
To give my heart a chance to feel
          How long would life last still
Come to me to fulfill my dream.

No comments: