Saturday, March 2, 2013

__ Chớ ngoa lời __

          Nếu yêu cứ bảo là yêu
Không yêu thì chớ nói yêu ngoa lời
          Lòng ngay đứng thẳng giữa đời
Như cây tùng bách gió trời không xiêu


(Inspired by a poem by Phùng Quán [1932-1995])


          Say love when you mean love
Don't lie when you don't love at all
          Straight hearts keep us stand tall
Like the cedars don't  fall by wind.

No comments: