Thursday, March 7, 2013

__ Lòng tham ích kỷ __

          Cùng nhau tìm hiểu cuộc đời
Sống cho trọn kiếp làm người với nhau
          Cõi đời chẳng được mãi đâu
Lòng tham ích kỷ rữa sâu tâm hồn.


(May 24, 2010)


          Let's learn and understand
How to live as human beings
          Life's not everlasting
Selfish greed is rotting our souls.

No comments: