Saturday, March 2, 2013

__ Nhầm lẫn bước chân __

          Một thời nhầm lẫn bước chân
Vào trong bóng tối chập chờn bóng ma
          Bây giờ mắt như sáng ra
Ngại chi không dám thoát xa lối mòn?


(poem undated)


          One time your feet were lost
Into the dark where ghosts to be
          Now, your eyes seem to see
Why hesitate to flee that trail?

No comments: