Thursday, March 7, 2013

__ Chẳng là chi trong mắt em

          Chẳng là chi trong mắt em
Đời là thế chẳng ai thèm ngó ngàng
          Mỗi khi cùng lối chung đàng
Xin em nhanh bước chớ màng đến ai.


(Poem undated -----
Based on someone's nickname "toichanglachitrongmatem"
which means "I'm nothing in your eyes")


          I'm nothing in your eyes
Such is life no one tries to care
          Any road we must share
Please walk faster and spare no one.

No comments: