Thursday, March 7, 2013

__ Hiến pháp bùn lầy __

          Hiến pháp soạn để làm gì
Nếu không vì nước, chẳng vì nhân dân?
          Nếu vì một đám xảo gian
Xin mời Hiến pháp cuộn lăn xuống bùn.


(March 6, 2013 ----
Vietnamese Communists are updating
their selfish Constitution!!)


          What's Constitution for
If not country, nor for people?
          If for bunch of evils
Constitution, please roll to mud.

No comments: