Thursday, October 3, 2013

__ Vì sao nước mắt em rơi __

          Vì sao nước mắt em rơi
Điều chi đánh mất nét cười hân hoan
          Đại dương bao dặm thẳm xanh
Tựa như nước mắt đóng quạnh trong tôi.


(poem undated
-- inspired by B.A.)


          How come you are in tears
What has taken your cheerful smiles
          Ocean's deep-blue for miles
As if your tears compiled in me.

No comments: