Wednesday, October 9, 2013

__ Tòa án Căng-gu-ru __

          Đây Tòa án Căng-gu-ru
Bóp méo công lý lũ ngu diễn trò
          Ước gì vực hổng sâu to
Nuốt mấy tên hề, dứt trò đốn hư.


(Inspired by human-rights activist Lê Quốc Quân
who was persecuted by the Vietnamese Communist
Kangaroo Court in October 2013.

And also inspired by similar activists in the past
who were persecuted by .. .. who else,
the Vietnamese Communist Kangaroo Court.

---- October 2, 2013)


          Here's a Kangaroo Court
A stupid show distorts justice
          Let's hope giant abyss
Swallows those clowns, ends misconducts.

No comments: