Wednesday, October 9, 2013

__ Hang Pắc Pó __

          Hang Pắc Pó đầy mờ ám
Núi Các Mác toàn mây xám phủ vây
          Suối Lê Nin trũng sình lầy
Ai nhìn cũng thấy bầy nhầy tanh hôi.


(poem undated ----
       Karl Marx, Lenin are Uncle Ho's idols.)


          Pac Po Cave looks stealthy
Karl Marx Hill, dark-cloudy all day
          Lenin Creek, muddy bay
Anyone can see they do stink.
-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: