VNTuongLai's videos

Loading...

Wednesday, October 9, 2013

__ Đừng nghe cái lũ nói điêu __

          Đừng nghe cái lũ nói điêu
Mà hãy nhìn kỹ những điều chúng làm
          Ô danh cái tính tham lam
Mặt ngoài tử tế, hiểm nham trong lòng.


( Based on a famous saying about Communists
by President Nguyen Van Thieu of Republic of Vietnam.

---- October 3, 2013 )

          Listen not to liars
What they do we observe closely
          Ill-famed being greedy
They look nice, with hideous hearts.-------------------------------------------------------------------

No comments: