Thursday, January 9, 2014

__ Và rồi đi vào vĩnh cửu __

          Và rồi đi vào vĩnh cửu
Man-đe-la đã giải cứu đồng bào
          Cùng những tấm gương vót cao
Mãi là bất tử đi vào nhân tâm.( January 8, 2014 --
          Activist Nelson Mandela left this world on December 5, 2013 )


          And now eternity
Mandela fought to free people
          Among best examples
Is immortal in human hearts.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

No comments: