Monday, January 13, 2014

E = x/4


Vladimir Putin?

Hun Sen?

Nguyen Tan Dung?

Kim Jong-un?
????????

thng hjdyftgx   pwibce   pen38 n   ecghw542     ygvxhj204  542djbxc   pknbca01973
picbe734sr    0447fbhejcts5    425hg   us  rcb  pwucn   937dhd   xbwh26di   0cne6c

No comments: