Monday, December 2, 2013

__ Đừng làm thất vọng nhau __

          Đừng làm thất vọng nhau nhá
Đường dài đến đây, thành quả tuyệt vời
          Đừng vì bức xúc nhỏ nhoi
Làm hỏng công lao, mất toi đại sự.


(December 1, 2013)


           Don't fail each other, dear
Long road to here, impressive gain
          Get over little strains
Which spoil hard work, ruin our goal.

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

No comments: