VNTuongLai's videos

Loading...

Monday, December 2, 2013

__ Khi yêu đừng hỏi tại sao __


          Khi yêu đừng hỏi tại sao
Người này, chốn nọ, lúc tề, thế ni
          Khi yêu biết nói tại vì
Đúng người, đúng chốn, đúng thời, đúng thế.


( December 1, 2013 ----
          Inspired by someone's nickname "khiyeudunghoitaisao"
          which means "When in love, don't ask why" )


          In love, don't ask how come
This one, this state, that time, that place
          In love, just say because
Right one, right state, right place, right time.

No comments: