Monday, December 2, 2013

__ Yêu em từ thuở biết yêu __


          Yêu em từ thuở biết yêu
Yêu em vì nét diễm kiều bồ câu
          Trong thơ ta vẫn nguyện cầu
Cộng nô biến hết, ngõ hầu bên em.(poem undated)          Love you since I've known love
Love you because a dove's beauty
          I pray in poetry
Gone Communists, I'll be with you.


---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

No comments: