Sunday, April 7, 2013

__ Lũ ăn cướp __

          Cộng sản là lũ ăn cướp
Cướp đất, cướp nhà, cướp nước nhân dân
          Chúng giỏi nhờ tài ác nhân
Chẳng cần lương tri làm quân quỉ thần.


(April 2, 2007)


          Communists are robbers
They rob lands, homes, people's country
          They're good with cruelty
No hearts, no minds, to be devils.

No comments: