Tuesday, April 30, 2013

__ Bác Hồ Chí Minh có tên trong danh sách __

Bác Hồ Chí Minh có tên trong danh sách
13 người có thành tích đáng để ý
trong lịch sử loài người:

http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the-20th-century-s-deadliest-dictators-photos.html#slide_4

No comments: