Tuesday, February 19, 2013

__ Nghĩ về quê mẹ __

          Hôm nay ra đứng ngõ sau
Nghĩ về quê mẹ mà đau đớn lòng
          Dân có tự do thật không?
Hay lời Cộng sản ---- nghĩa không chữ bầy?


(poem undated
  Commie = Communist)


          Today in the backyard
Thinking of home is hard for me
          Are people truly free?
Or empty words ---- Commie language?

No comments: