Tuesday, February 19, 2013

__ Bao la ngát trời __

          Tình yêu xin đến đôi ta
Tình yêu xin hãy bao la ngát trời
          Thực hư ta chớ ngoa lời
Cho tình sâu thắm, kết đời bên nhau.(poem dated Valentine's Day 2005)     Love, please come between us
Love, please be as large as the sky
     True or false, tell no lie
Deepen our love, we tie our knot.

No comments: