Tuesday, February 19, 2013

__ Đá bay tảng, đá bay vụn __

          Đá bay tảng tưởng sẽ đến
Một mình ngang qua một chuyến rồi hết
          Từ đâu đá bay vụn xẹt
Xuyên tầng khí quyển, hủy khoét Địa cầu.


(2-17-2013
  Flyby asteroid and destructive meteor in February 2013)


          Asteroid expected
Flying alone, that's it no more
          From somewhere meteor
Cut through the air, injured the Earth.

No comments: