Tuesday, November 26, 2013

__ Khước bạn __

          Định nghĩa ra sao chữ BẠN ?
Kết bạn thì khó, khước bạn dễ thôi
          Có bạn dễ sống trên đời
Nếu không thêm bạn, chớ khơi thêm thù.


( November 25, 2013 ----
          In 2009, the Oxford Dictionary accepted UNFRIEND as a word.

          Vào năm 2009, Từ điển Oxford công nhận UNFRIEND là chữ chính thức;
          được blog này chuyển ngữ là KHƯỚC BẠN. )


          How do you define FRIEND ?
Hard to befriend, easy unfriend
          To live, one needs some friends
If not more friends, not enemies.

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

No comments: