Tuesday, November 26, 2013

__ Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm __

          Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm
Ai đáng xem là thể diện quốc gia
          Diệm chết lòng còn Quốc gia
Hồ sống một đời làm ma Cộng sản.


( November 1, 2013 ----
          Ngo Dinh Diêm  was the President of South Vietnam
          while Ho Chi Minh was the President of North Vietnam. )


          Ho Chi Minh, Ngo Dinh Diêm
Who was more image of nation
          Diêm died still with Nation
As Communist phantom, Ho lived.

No comments: