Friday, August 9, 2013

__ Bao lâu mới thành văn minh? __

          Bao lâu mới thành văn minh ?
Bốn nghìn năm đã phải tinh tường rồi
          Ác độc những thứ lỗi thời
Sống với thời đại cần lời yêu thương.


(August 8, 2013
- Vietnam is known having a 4000-year human history.)


          How long till civilized ?
Four thousand years we're wise enough
          Cruelty's ancient stuff
Current era it's love we need.

No comments: