Friday, May 24, 2013

__ Là chi mục đích ở đời? __

          Là chi mục đích ở đời?
Của cải ngút trời chết chẳng cầm tay
          Tâm hồn vô hình nhỏ thay
Sẽ là bất tử mai này lưu danh.(May 23, 2013)


          In life, what is your goal?
Materials don't last with death
          Your soul, unseen, midget
Your name with it, is immortal.

No comments: