Thursday, May 16, 2013

__ Cùng thoát khỏi Đảng __

          Cùng nhau ta thoát khỏi Đảng
Chấm dứt phạm tội với đảng lưu manh
          Sống thà vơi bớt cám ăn
Hơn tai tiếng là mấy thằng đáng khinh.


( May 15, 2013 --

Để câu thơ nhẹ nhàng hơn, 2 chữ "đáng khinh"
được thế cho 2 chữ "súc sinh"

Party = the Vietnamese Communist Party

Inspired by ex-Communists, especially Nguyễn Chí Đức )


          Let's exit the Party
To end our crime with the hoodlums
          We might live with less crumbs
Than being known as scums in life.

No comments: