Wednesday, January 16, 2013

__ Phong Tướng __

     Tôi được phong lên làm Tướng
Bao năm phục vụ bức cưỡng tù giam
     Dân đen tôi cho nín câm
Tôi con của Quỉ, quân hàm Tướng Cướp.

- December 30, 2012
Vietnamese Communist regime recently promoted
its loyalists to generals as the rewards.


     I'm up as General
Years of service handle prison
     People, I make them none
I'm Devil's son, General Rob.

No comments: