Sunday, July 7, 2013

__ Những ngày vui mừng __

          Những ngày vui mừng đâu rồi ?
Chỉ còn chốn này mình tôi tiếc nuối
          Ngày đầu đến tận ngày cuối
Kết thành thời chuỗi để đời cho nhau.


(July 6, 2013)


          Where are those happy days?
Alone this place self-reflection
          First day till the last one
Into timeline written our lives.

No comments: