Monday, October 8, 2012

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

Nguyện xin linh hồn của nhà thơ được yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng.


(Chủ nhân blog VNTuongLai có được một duyên may trò chuyện với nhà thơ.)

No comments: