Tuesday, September 18, 2012

BLOG(Mấy câu lục bát này được kết vần cả gần 4 năm rồi, nhưng chúng vẫn còn thích hợp với hoàn cảnh Thế hệ viết Blog đang ngày đêm tạo ra một trang sử hiện đại.)

No comments: